Razpis za oddajo v najem prostora smučarske šole Kanin za opravljanje dejavnosti ter koncesija za uporabo smučišča Kanin za izvajanje šole smučanja

datum: 18.10.2022

1.PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je:

  • oddaja prostora smučarske šole Kanin v najem za opravljanje dejavnosti smučarske šole, servisa in trgovine;
  • koncesija za izvajanje dejavnosti smučarske šole na območju smučišča Kanin.

 

2.NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je, da najemodajalec (ki je hkrati objavil ta razpis) omogoči najemniku, da skladno s pogoji, ki jih določita najemodajalec in izbrani najemnik v pogodbi, opravlja dejavnosti,  ki so predmet tega  razpisa.

 

3.POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Prijavitelj mora predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti za izvajanje predmeta razpisa. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za prijavo na razpis:

  • je pravna oseba ali posameznik, z urejenim statusom samostojnega podjetnika posameznika s sedežem v Republiki Sloveniji;
  • ima ustrezno standardno klasifikacijo dejavnosti glede na predmet razpisa;
  • ima sposobnost financiranja zahtev, zagotavljanja tehničnih in kadrovskih virov, ki izhajajo iz tega razpisa;
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave in postopku likvidacije.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev iz prejšnjega odstavka, se prijava takšnega prijavitelja izloči iz izbora. To pomeni, da je lahko na tem razpisu izbran samo prijavitelj, ki izpolnjuje vse pogoje, ostale prijave bodo zavrnjene.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji, ki bodo v ponudbi oddali tudi predlog animacijskih programov.

Vsa dokazila, potrebna za izkazovanje ustreznosti prijave, mora predložiti prijavitelj na razpis sam, ki hkrati tudi odgovarja za resničnost predloženih dokazil.

 

4.OBDOBJE  IZVAJANJA

Obdobje izvajanja predmeta razpisa je v času trajanja zimske sezone 2022/23.

4.1.kraj izvajanja

Kraj opravljanje dejavnosti izposojevalnice smuči in smučarske opreme je v objektu  D postaje krožno kabinske žičnice, v kletnih prostorih. 

Koncesija za izvajanje dejavnosti smučarske šole pa na območju smučarskih prog smučišča Kanin.

 

5. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

V tem razpisu so določene osnovne pravice in obveznosti. Podrobnosti uredita zavod in izbrani ponudnik v ustrezni pogodbi.

 

5.1. obveznosti Sončni Kanin d.o.o.

- brezplačna zagotovitev do treh (3) neprenosljivih sezonskih smučarskih vozovnic v zimski sezoni 2022/23;

- prednostni dostop na žičniških napravah,

- možnost uporabe določenih oglaševalskih površin in vsebin na spletni strani smučišča;

- zagotovitev uporabe elektrike in vode za potrebe opravljanja dejavnosti,

- dostop strank šole smučanja na smučišče je omogočen le s krožno kabinsko žičnico Kanin.   

 

5.2. obveznosti izbranega ponudnika

- obratovanje in izvajanje vseh dejavnosti vse dni obratovanja smučišča;

- izvajanje vseh dejavnosti, ki sodijo v okvir smučarske šole na smučišču v času obratovanja smučišča;

- sprotno obveščanje družbe o vseh zadevah, ki se nanašajo za izvrševanje medsebojne pogodbe in se nanašajo na ta razpis;

- prodaja promocijskih artiklov smučišča Kanin v trgovini/poslovnem prostoru izbranega ponudnika;

- pet (5) delovnih dni sodelovanja izbranega ponudnika kot pomoč pri urejanju smučišča pred ali tekom zimske sezone;

- premoženjsko zavarovanje opreme in odgovornosti na lastne stroške,

- spoštovanje pravil obratovanja smučišča v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi standardi na žičniških napravah.

 

5.3. finančne obveznosti ponudnika

- za dejavnosti iz točke 1 tega razpisa, se obračunava najemnina v najmanjšem znesku 1.100 EUR (tisoč sto evrov) mesečno za pretekli mesec;

- za dejavnosti iz točke 2 tega razpisa, se obračunava koncesija za izvajanje dejavnosti smučarske šole in drugih pridobitnih aktivnosti na prostem v znesku 2.300 EUR (dva tisoč tristo eur) za zimsko sezono.

Zgoraj navedeni znesek ne vključuje davka na dodano vrednost ali drugih davkov, dajatev ali prispevkov, k plačevanju katerih je zavezan izbran ponudnik in ki se obračunajo ob izdaji računa za opravljeno storitev.

 

6. IZBIRA NAJUSTREZNEJŠEGA PRIJAVITELJA

Izmed vseh prijavljenih bo Sončni Kanin d.o.o. izbral ponudnika, ki je, poleg izpolnjevanja pogojev iz točke 3, ponudil najvišjo najemnino za predmet najema po tem razpisu.

Vse pravljene bo zavod o svoji odločitvi obvestil v roku 7 dni po izteku roka za prijavo.  Izbrani prijavitelj je dolžan pristopiti k pogajanjem o sklenitvi pogodbe z javnim zavodom Sončni Kanin, pri čemer se mora pogodba skleniti v roku 14 dni potem, ko izbrani prijavitelj prejme sklep o pristopu k pogajanjem.

V primeru, da se pogodba v  roku 14 dni ne sklene,  se razpis lahko ponovno objavi, pri čemer je vsebina razpisa lahko spremenjena.

V primeru razglašene epidemije tekom zimske sezone 2022/2023, bosta Sončni Kanin d.o.o. in izbrani prijavitelj sproti urejala medsebojne pravice in obveznosti, kar bo posebej urejeno s sklenjeno pogodbo.

V primeru obravnave enakih ponudb ima prednost pri izboru prijavitelj, ki je v preteklih letih že sodeloval s Sončnim Kaninom d.o.o. na področju najema smučarske šole.

 

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpis bo odprt do najkasneje 13.11.2022.

Način prijave: prijavo lahko oddajte na obrazcu, ki je Priloga 1 tega razpisa, z vsemi dokazili iz točke 3 tega razpisa. Prijave pošljite na naslov Sončni Kanin d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec, s pripisom 'Šola smučanja - razpis', skupaj z vsemi prilogami.

V primeru, da ponudnik ne bo izbran, se rok za oddajo prijave lahko podaljša.

Za vse potrebne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@kanin.si

 

Sončni Kanin d.o.o.

direktorica

Manuela Božič Badalič

 

Povezava do razpisa - klikni